Privatumo politika

 

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

Internetinė svetainė www.foxwakepark.lt (toliau – Svetainė) priklauso ir yra administruojama

UAB „Vadaba“. Įmonė – reiškia UAB „Vadaba“ (įmonės kodas 303285237, adresas Kaštonų g. 1a, Kairiai, Šiaulių raj.). Toliau asmens duomenų tvarkymo ir naudojimo taisyklėse „Įmonė“.

Duomenų subjektas/lankytojas – reiškia fizinį asmenį, iš kurio Įmonė gauna ir tvarko

asmens duomenis.

Darbuotojas – reiškia asmenį, kuris su Įmone yra sudaręs darbo ar panašaus pobūdžio

sutartį ir Įmonės vadovo sprendimu yra paskirtas tvarkyti Asmens duomenis arba, kurio

asmens duomenys yra tvarkomi.

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų

subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta,

pasinaudojant tokiais duomenimis kaip vardas, pavardė, gimimo data, sąskaitos

numeris.

Duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.

Duomenų teikimas – asmens duomenų atskleidimas perduodant ar kitu būdu padarant

juos prieinamus (išskyrus paskelbimą visuomenės informavimo priemonėse).

Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas:

rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas,

keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba)

aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų

rinkinys.

Duomenų tvarkymas automatiniu būdu – duomenų tvarkymo veiksmai, visiškai ar iš

dalies atliekami automatinėmis priemonėmis.

Duomenų tvarkytojas – juridinis ar fizinis (kuris nėra duomenų valdytojo

darbuotojas) asmuo, duomenų valdytojo įgaliotas tvarkyti asmens duomenis. Duomenų

tvarkytojas ir (arba) jo skyrimo tvarka gali būti nustatyti įstatymuose ar kituose teisės

aktuose.

Duomenų valdytojas – juridinis ar fizinis asmuo, kuris vienas arba drauge su kitais

nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Jeigu duomenų tvarkymo

tikslus nustato įstatymai ar kiti teisės aktai, duomenų valdytojas ir (arba) jo skyrimo

tvarka gali būti nustatyti tuose įstatymuose ar kituose teisės aktuose.

Sutikimas – savanoriškas duomenų subjekto valios pareiškimas tvarkyti jo asmens

duomenis jam žinomu tikslu. Sutikimas tvarkyti ypatingus asmens duomenis turi būti

išreikštas aiškiai – rašytine, jai prilyginta ar kita forma, neabejotinai įrodančia duomenų

subjekto valią.

Trečiasis asmuo – juridinis ar fizinis asmuo, išskyrus duomenų subjektą, duomenų

valdytoją, duomenų tvarkytoją ir asmenis, kurie yra tiesiogiai duomenų valdytojo ar

duomenų tvarkytojo įgalioti tvarkyti duomenis.

Vidaus administravimas – veikla, kuria užtikrinamas duomenų valdytojo

savarankiškas funkcionavimas (struktūros tvarkymas, personalo valdymas, turimų

materialinių ir finansinių išteklių valdymas ir naudojimas, raštvedybos tvarkymas).

Kitos šiose asmens duomenų tvarkymo ir naudojimo taisyklėse (toliau – Taisyklėse)

vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, nustatytas Lietuvos Respublikos asmens duomenų

teisinės apsaugos įstatyme.

BENDROS NUOSTATOS

Šios taisyklės – tai rašytinis dokumentas, kuriame įtvirtintos privatumo užtikrinimo

nuostatos, kurios taikomos visų asmenų, besinaudojančių Svetaine ir Paslaugomis,

atžvilgiu (toliau – Privatumo taisyklės). Privatumo taisyklėse – nustato asmens duomenų

teisinės apsaugos principus, teisėto asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjekto

teisių įgyvendinimo tvarką, teises, pareigas ir atsakomybę.

Lankytojas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis,

besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Privatumo taisyklėse

nustatytų reikalavimų. Jei Lankytojas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti

ir laikytis visų šiose Privatumo taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Lankytojas neturi

teisės naudotis Svetaine ir (ar) Paslaugomis.

Įmonė turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti ir (ar) papildyti šias taisykles.

Privatumo taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje. Jeigu Lankytojas

po Privatumo taisyklių pakeitimo ir (ar) papildymo paskelbimo ir toliau naudojasi

Svetaine ir (ar) Paslaugomis, laikoma, kad jis vienareikšmiškai sutinka su visais

Privatumo taisyklių pakeitimais ir (ar) papildymais. Jeigu Lankytojas nesutinka su

pakeistomis ir (ar) papildytomis Privatumo taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis

Svetaine ir (ar) Paslaugomis.

Taisyklės parengtos vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu

(toliau-Įstatymas), LR darbo kodeksu, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir

Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens

duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos

reglamentas), kitais LR galiojančiais teisės aktais.

Įmonė renka Lankytojo duomenis, kuriuos jis savanoriškai pateikia elektroniniu paštu,

telefonu, tiesiogiai atvykęs į Įmonę, prisiregistravęs prie Įmonės internetinio puslapio ir

tapęs registruotu vartotoju (kai tokią galimybę Įmonė suteikia) ar naudodamasis Įmonės

internetiniu puslapiu.

Įmonė rūpindamasi Lankytojo privatumu ir vertindama Lankytojo pasitikėjimą,

įsipareigoja saugoti Lankytojo privatumą bei pateiktą informaciją naudoti išskirtinai

šiose Taisyklėse nurodytiems tikslams, be Lankytojo sutikimo neatskleisti šios

informacijos jokiems asmenims. Įmonė taip pat gali perduoti Lankytojo asmens

duomenis tretiesiems asmenims, kurie Įmonės vardu veikia kaip Duomenų tvarkytojai.

Asmens duomenys gali būti teikiami tik tiems Duomenų tvarkytojams, su kuriais Įmonė

yra pasirašiusi atitinkamas sutartis ar bendradarbiavimo sutartyse yra nuostatos

aptariančios asmens duomenų perdavimą/teikimą ir Duomenų tvarkytojas užtikrina

adekvačią perduodamų asmens duomenų apsaugą. Yra laikoma, kad Duomenų

subjektas yra apie tai informuotas, su tuo sutinka ir Įmonė neprisiima atsakomybės dėl

žalos, kylančios dėl trečiųjų asmenų naudojimosi Duomenų subjekto duomenimis tiek,

kiek tai leidžia atitinkami įstatymai. Visais kitais atvejais, Duomenų subjekto asmens

duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės

aktų numatyta tvarka. Duomenų subjekto asmens duomenis Įmonė gali perduoti

vyriausybinėms ar teisėsaugos institucijoms, joms pareikalavus, ir tik jeigu tai numatyta

pagal galiojančius įstatymus.

PRIVATUMAS IR ASMENS DUOMENYS

Įmonės renkami duomenys: Lankytojo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas,

telefono numeris, asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų (paso, asmens tapatybės

kortelės) duomenys (išdavimo data, vieta, galiojimo data, numeris), asmens kodas,

gimimo data, lytis, kredito/debeto kortelių arba kiti mokėjimų duomenys. Duomenų

subjektas šiuos duomenis savanoriškai pateikia Įmonei.

Naudotis arba turėti galimybę visapusiškai naudotis Svetaine ir Paslaugomis galima tik

Svetainėje atlikus registracijos procedūrą. Registracijos procedūra atliekama paspaudus

atitinkamą nuorodą Svetainėje ir užpildžius visus privalomus registracijos formos

(vardą, pavardę, elektroninį paštą) ir Lankytojo pasirinkimu užpildžius neprivalomus

laukelius, tokiu būdu pateikiant duomenis apie save UAB „Vadaba“ (toliau

– Duomenys).

UAB „Vadaba“ turi teisę kaupti duomenis apie Lankytoją jam prisijungiant

prie Svetainės. Šie duomenys rodo, kokius Svetainės puslapius Lankytojas lanko, kokiu

laiku ir kaip dažnai tą daro, kokiomis paslaugomis naudojasi. Taip pat, ši informacija

apima duomenis, kuriuos Lankytojas siunčiasi iš Svetainės.

Visi Duomenų subjekto nurodyti ir gauti asmens duomenys yra kaupiami, saugomi ir

tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatyme numatytus

reikalavimus bei kitus Lietuvos Respublikoje asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus. Įmonė užtikrina gautų duomenų apsaugą ir įsipareigoja šią informaciją panaudoti tik esant Duomenų subjekto sutikimui ir tik įstatymo numatytais atvejais, taip pat tais atvejais, kurie būtini Duomenų subjekto užsakytai

paslaugai suteikti.

Įmonė, atlikdama savo pareigą ir tvarkydama Duomenų subjekto asmens duomenis,

laikosi šių principų:

Duomenų subjekto suteiktą informaciją renka, tvarko, saugo tik dėl teisėto

intereso ir griežtai laikydamiesi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės

apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, kitų šią teisės sritį

Lietuvos Respublikoje reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir šių Taisyklių.

Duomenų subjekto asmens duomenis tvarko tiksliai, sąžiningai ir teisėtai.

Duomenų subjekto asmens duomenis renka apibrėžtais tikslais.

Renkant ir tvarkant asmens duomenis laikosi tikslingumo ir proporcingumo

principų, nereikalauja iš Duomenų subjekto pateikti tų duomenų, kurie nėra

reikalingi, nekaupiami.

Kaupia tik tuos duomenis, kurie būtini teikiant kokybiškas paslaugas,

įskaitant konsultavimą apie Įmonės paslaugas.

Duomenų subjekto asmens duomenų Įmonė neatskleidžia tretiesiems

asmenims, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus arba jei tai atlikti Įmonę

įpareigoja pats Duomenų subjektas.

Įmonė stengiasi, kad Duomenų subjektų duomenys būtų išsamūs, nepasenę ir

tvarkingi, todėl nuolat tikslinami, atnaujinami.

Įmonė gerbia Duomenų subjekto privatumą ir įsipareigoja nuolatos laikytis šiose

Taisyklėse nurodytų Duomenų subjekto duomenų apsaugos principų.

Duomenų subjekto asmens duomenys saugomi ne ilgiau nei to reikalauja duomenų

tvarkymo tikslai, įstatymai ir kiti teisės aktai.

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS IR TVARKYMAS

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu,

Europos Sąjungos ir kt. duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, Įmonė

taiko priemones, kurios užkirstų kelią neteisėtai prieigai arba neteisėtam Duomenų

subjekto duomenų panaudojimui. Įmonė užtikrina, jog Duomenų subjekto pateikiami

duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto asmens duomenų

pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei, kad

asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

Įmonės naudojamos duomenų saugojimo ir apdorojimo duomenų bazės yra apsaugotos

nuo neleistinos prieigos per kompiuterinius tinklus.

Įmonė naudoja atitinkamas verslo sistemas ir procedūras, leidžiančias apsaugoti ir ginti

Duomenų subjekto Įmonei patikėtus asmeninius duomenis. Įmonė naudoja saugumo

sistemas, technines ir fizines priemones, ribojančias prieigą prie Duomenų subjekto

asmeninių duomenų ir jų panaudojimo Įmonės serveriuose. Tik specialius leidimus

turintys Įmonės darbuotojai turi teisę matyti Duomenų subjekto asmeninius duomenis,

pateiktus Įmonei, darbo tikslais.

Duomenų subjektų asmens duomenis gali tvarkyti tik Įmonės direktoriaus įgalioti

asmenys.

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

Duomenų subjektas turi teisę:

žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

susipažinti su savo asmens duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi;

reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo

asmens duomenų tvarkymo, išskyrus saugojimą, veiksmus, kai duomenys

tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų;

nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, jeigu įstatymuose ir

Taisyklėse nėra nustatyta kitaip;

Duomenų subjekto teisės įgyvendinamos vadovaujantis ADTAĮ 21-27

straipsniuose nustatyta tvarka;

Įmonė Duomenų subjektams informaciją apie jų asmens duomenų tvarkymą pateikia

teisės aktų nustatyta tvarka.

Duomenų subjektas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų

nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti

asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę neatlygintinai susipažinti su

Įmonėje esančiais jo asmens duomenimis ir gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie

jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kokiems duomenų gavėjams

teikiami per paskutinius vienerius metus. Įmonė, gavusi duomenų subjekto prašymą, ne

vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos raštu

pateikia prašomus duomenis arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis.

ATSAKOMYBĖ

Duomenų subjektas privalo Įmonei pateikti išsamius ir teisingus Duomenų subjekto

asmens duomenis bei informuoti apie atitinkamus Duomenų subjekto asmens duomenų

pasikeitimus. Įmonė nebus atsakinga už žalą, atsiradusią Duomenų subjektui ir/ar

tretiesiems asmenims dėl to, jog Duomenų subjektas nurodė neteisingus ir/ar neišsamius

savo asmens duomenis arba tinkamai ir laiku neinformavo apie jų pasikeitimus.

TAISYKLIŲ KEITIMAS

Įmonė turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles apie tai pranešdama raštu.

Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra paskelbti.

SLAPUKAI

www.foxwakepark.lt svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda mums vertinant svetainės lankomumą, pateikti Jums pritaikytą turinį ir reklamą. Kokius slapukus įrašome, visuomet galite peržiūrėti savo naršyklėje. Esant būtinybei, slapukus savo kompiuteryje visada galite išjungti, pakeisdami naršyklės nustatymus.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Lankytojas pateikiant informaciją apie save sutinka, kad UAB „Vadaba“ tvarko jo asmens duomenis. UAB „Vadaba“ tvarkydamas asmens duomenis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų apsauga, nuo 2018 m. gegužės 25 d. – Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo). Surinkti Asmens duomenys saugomi Asmens duomenų apsaugos teisės aktų nustatytais tvarka ir terminais.

Šioms Taisyklėms bei Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.